Novinky na urbar.sk
10.08.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 17.8.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

22.06.2020

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Dňa 20.6.2020 sa uskutočnilo riadne zhromaždenie členov Urbárskeho spolku.viac informácií

09.06.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 11.6.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

21.05.2020

Konanie zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 20.6.2020 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

19.05.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 21.5.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

Staršie novinky

Zrušenie termínu konania zhromaždenia

Vážení členovia,

listom zo dňa 13.3.2020 sme Vás informovali o preložení termínu konania riadneho zhromaždenia členov nášho spoločenstva na deň 4.4.2020. Vývoj v šírení nákazy koronavírusom však náš zámer znemožnil, rozšírené opatrenia prijaté vládou neumožňujú takéto zhromaždenia uskutočniť. Keďže stanovy nám neumožňujú korešpondenčné hlasovanie v rozsahu pre schválenie účtovnej uzávierky, rozpočtu a iných bodov uznesenia  (napriek tomu, že novelizácia zákona 97/2013 Z.z. takúto možnosť poskytuje) budeme našu činnosť obmedzovať len na aktivity, ktoré nám vyplývajú zo zákona a také, ktoré by pre našu nečinnosť mali potenciál spôsobiť značnú škodu, alebo by mali za následok stratu možností na čerpanie dotácií a náhrad za obmedzenie hospodárenia.

Nový termín zhromaždenia stanovíme ihneď po zmiernení opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Ak sa medzitým zmení legislatíva pre pozemkové spoločenstvá tak, že korešpondenčné hlasovanie nebude podmienené jeho zavedením v stanovách, alebo v zmluve o založení spoločenstva a výhľad na blízke uvoľnenie opatrení v súvislosti so šírením epidémie bude nejasný, zvážime na výbore aj takéto náhradné hlasovanie.

Ospravedlňujeme sa Vám za čas a náklady, ktoré ste museli v súvislosti s korešpondenciou súvisiacou s konaním zhromaždenia vynaložiť bez úžitku – boli spôsobené vyššou mocou a nedali sa predvídať.

Splnomocnenia prijaté pre zastupovanie na zhromaždení budeme na nadchádzajúcom zhromaždení akceptovať. Samozrejme, Vaša príromnosť na zhromaždení, alebo nové poverenie pôvodné  poverenie na zastupovanie ruší.

 

Za výbor spolku s pozdravom a prianím, aby ste bez ujmy prežili toto zložité obdobie

                                                                           

 

                                                                            Mgr. Dušan Janotka, predseda spolku